لاستیک

لاستیکتمامی گریدهای رابر را می توان از طریق شرکت پترو پارت آراد ارس تهیه کرد

رابر طبیعی

 • RSS1
 • RSS2
 • RSS3
 • RSS4
 • RSS5
 • EBC
 • PLC
 • SMR20
 • RSS-1X
 • PLC-1X

استایرن بوتادین رابر

 • TJPC1500
 • TJPC1502
 • TJPC1507
 • TJPC1712
 • TJPC1723
 • SBR1500
 • SBR1502
 • SBR1712

اکریلونیتریل بوتادین رابر

 • 1031
 • 1032J
 • 1052J
 • 1032-45
 • 1034-60
پترو پارت آراد