پلی پروپیلن (PP)

پلی پروپیلن (PP)تمامی گریدهای پروپیلن را می توان از طریق شرکت پترو پارت آراد ارس تهیه کرد

هموپلیمر

 • HP502P
 • HP500P
 • HP552R
 • HP565S
 • ZH550J
 • ZH520J
 • H510M
 • ZH500M
 • HP510L
 • HP500H
 • V30S
 • PI0800
 • ZH561R
 • ZH5540
 • ZH554N
 • T30G
 • F30S
 • V79S
 • Z30S
 • X30S
 • Z30G
 • C30S
 • ZH515MA
 • 550L
 • HP525J
 • EP548R
 • F30G
 • HP500N
 • HP525J
 • EP548R
 • HP500N
 • HP510L
 • HP510M
 • HP502R
 • 7255
 • 7260
 • 60505
 • V30G
 • X30S
 • T30S
 • HP565S
 • Z30S
 • Z69S
 • HP550J
 • HP510L
 • HP510M
 • HP502R
 • HP500N
 • HP550J
 • HP552R
 • EP440L
 • EP440G
 • HP510L
 • EP332L

کوپلیمر

 • YI180
 • SI080
 • FI160
 • SF030
 • YI220
 • FI110
 • FI090
 • F040
 • ZB332C
 • RP340N
 • M1600
 • EP440L
 • EP440G
 • EP548R
 • J740
 • ARP230
 • RP270G
 • YI140
 • HP510L
 • HP510M
 • HP502R
 • HP500N
 • HP550J
 • HP552R
 • EP440L
 • EP440G
 • HP510L
 • EP332L
پترو پارت آراد