پلی اتیلن (PE)

پلی اتیلن (PE)تمامی گریدهای پلی اتیلن را می توان از طریق شرکت پترو پارت آراد ارس تهیه کرد

سبک خطی

 • 0209AA
 • 0209KJ
 • 0220KJ
 • 0410AA
 • 18XF5N
 • 22501AA
 • 22501KJ
 • 22B01
 • 22B02
 • 22B03
 • 32604UV

سبک

 • 2404TC47
 • 2420D
 • LP0470KJ
 • 2420F
 • 2420F03
 • 2420F08
 • 2120H
 • 2420K
 • 2426F08
 • LIM1922
 • 1922T
 • 30
 • 75
 • 190
 • 200
 • 2004TC00
 • 2100TN00
 • 2100TN42
 • 2101TN47
 • 2102TN01
 • 2102TX00

ترفتالات

 • BG730N
 • BG730S
 • BG760N
 • BG760S
 • BG780N
 • BG780S
 • BG800N
 • BG800S
 • BG820N
 • BG820S
 • BG840N
 • BG840S
 • BG781
 • BG785
 • TG620N
 • TG620S
 • TG620SBS
 • TG620SBN
 • TG640S
 • TG640N
 • TG640MODS
 • TG640MODN
 • TG640MOD-SBS
 • TG640MODSBN
 • TG640HBS
 • TG640HBN

سنگین

 • 5000S
 • 6366M
 • CRP100N
 • EX3 (PE100)
 • EX3 (PE80)
 • ARM CRP100
 • CRP100N
 • 35
 • 5020
 • B8200
 • BL3
 • BL4
 • 2200J
 • 4440EA
 • 4440UA
 • 5030EA
 • 5030SA
 • 5218EA
 • 62N07
 • 62N11UV
 • 62N18
 • 62N18UV
 • HD52BF3
 • HI0500
 • HI0500UA
 • I3
 • I3UV
 • I4
 • EX5
 • 5218UA
 • 52502
 • 52502SU
 • 52505
 • I4UV
 • 3840
 • 3840UA
 • 52505UV
 • 52511
 • 52518
 • 52518UV
 • 54B04
 • 5620EA
 • 6040UA
 • 60505
 • 60505UV
 • 60507
 • 60507UV
 • 60511
 • 60511UV
 • 6070EA
 • 6070UA
 • 62107UV
 • 7000F
 • EX2
پترو پارت آراد