پلی آمید

پلی آمیدتمامی گریدهای پلی آمید را می توان از طریق شرکت پترو پارت آراد ارس تهیه کرد

 • L16L
 • TW371
 • TW341
 • TW441
 • KN130
 • F223
 • B70L
 • 25BT
 • K125
 • F136
 • AZ3
 • NB40
 • GR30
 • N100
 • K224-G6
 • PA612
 • V166GR
 • AESZ4
 • A70L
 • A70S
 • NA40NLE
 • 101-63658
 • 101FBKB009
 • 101FNC010
 • 101LBKB009
 • 101LBKB080
 • 101NC010D
 • FG101NC010D
 • RSLC1010NC010
 • AG-30H
 • AS-VO
پترو پارت آراد