پلی استال

پلی استالتمامی گریدهای پلی استال را می توان از طریق شرکت پترو پارت آراد ارس تهیه کرد

 • K300
 • N109LD
 • FMO90
 • SB35
 • PO20NLMB
 • M90
 • MC90
 • 511DP-BK402
 • 500PNC010
 • 100PNC010
 • 501SNC010
پترو پارت آراد