پلی استایرن (PS)

پلی استایرن (PS)تمامی گریدهای پلی استایرن را می توان از طریق شرکت پترو پارت آراد ارس تهیه کرد

GPPS

 • 1540
 • 1460
 • G144
 • Crystal
 • 336
 • 861
 • 5250
 • 1551
 • 1540
 • 1460
 • G144
 • Crystal
 • 336
 • 861
 • 5250
 • 1551

HIPS

 • 7240
 • 350
 • 9450
 • 425
 • 724
 • 850
 • 4512

EPS

 • F351
 • F1000
 • F2000
 • F3000
 • R200
 • R300
 • R400
 • SE2000
 • SE2500
 • SF200H
 • SF300H
 • R120
 • R160
 • 321T
 • 321MM
 • F103B
 • F251
 • 100
 • 200
 • 300
 • 400
 • FMS
 • FSA
 • ZKF301
 • ZKF302
 • SHINHO1600
پترو پارت آراد