پلی بوتیلن ترفتالات

پلی بوتیلن ترفتالاتتمامی گریدهای پلی بوتیلن ترفتالات را می توان از طریق شرکت پترو پارت آراد ارس تهیه کرد

 • 5020
 • PB70
 • 1100-211X
 • PB30NL
 • PB50NL
 • PB70NL
 • PB70BK001HS
 • PB70BK001MC
 • PB70NLIL
 • PB70GB30NL
 • PB70GR10NL100
 • PB70GR15NL100
 • PB70GR15NL100KA01
 • PB70GR30NL100IL
 • PB70GR15NLRT
پترو پارت آراد