اکریلو نیتریل بوتادین استایرن(ABS)

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن(ABS)تمامی گریدهای پلی اتیلن را می توان از طریق شرکت پترو پارت آراد ارس تهیه کرد

 • SD0150
 • N50
 • N70
 • N80
 • 10417
 • 10715
 • 10720
 • 10730
 • 10733
 • 90913
 • 10415
 • HI121
 • N10
 • N40
 • 10620
 • 10442
 • 10210
 • HR2340
 • ABS50
 • ABS-ER-72M
پترو پارت آراد